Vilkår for bruk

ULOVLIG, UAUTOERISERT ELLER UREDELIG INNHOLD ELLER AKTIVITET Tjenesten skal bare brukes til lovlige formål på lovlig måte. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. urlm.no har rett, men ikke plikt, til å overvåke anmeldelser, aktivitet og innhold knyttet til tjenesten. urlm.no kan undersøke eventuelle rapporterte brudd på retningslinjene og iverksette tiltak det anser hensiktsmessige, herunder avslutte tilgangen til tjenesten uten varsel. urlm.no kan rapportere enhver aktivitet det mistenker bryter lov eller forskrift til offentlig tjenestemann eller myndighet ansvarlig for lov og orden, eller til andre tredjeparter. For å imøtekommer forespørsel fra offentlig myndighet, for å beskytte urlm.no s systemer og brukere, for å sikre integriteten og driften av urlm.no s forretninger og systemer, eller i forbindelse med stevning, rettsordre eller juridiske krav, kan urlm.no aksessere og avsløre all informasjon den anser er nødvendig eller hensiktsmessig, inkludert opplysninger om brukeres kontaktinformasjon, IP-adresse og trafikk, opplastet innhold og nettbrukerbaner. Ved å bruke tjenesten samtykker du uttrykkelig til slik bruk og utlevering. Bruk eller modifisering av urlm.no s immaterielle rettigheter på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, bruk på andre nettsteder eller i nettverksbaserte datamiljøer uten uttrykkelig skriftlig tillatelse utgjør brudd på opphavsrett og andre eiendomsrettigheter og er strengt forbudt.

SKADESLØSHOLDELSE Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og ansvarsløsholde urlm.no og dets funskjonærer, styremedlemmer, ansatte, agenter, representanter, informasjonstjenesteleverandører og lisensgivere, fra eventuelle krav, kostnader, tap, skader, stevninger og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelig advokathonorar, forbundet med eller som følge av brudd på denne avtalen eller bruk av tjenesten av deg eller av en annen person som bruker tjenesten via deg eller bruk av din datamaskin.

INGEN GARANTI Du forstår og godtar at tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig". Du godtar uttrykkelig at bruk av denne tjenesten utelukkende skjer på egen risiko. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver urlm.no og dets partnere seg alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for tittel, eller underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.

Uten å begrense det foregående, representerer eller garanterer verken urlm.no eller noen av dets funksjonærer, styremedlemmer, lisensgivere, ansatte eller representanter at (i) Tjenesten, inkludert innholdet, vil dekke dine behov eller være nøyaktig, fullstendig, pålitelig eller feilfri; (ii) At tjenesten alltid vil være tilgjengelig eller vil være uten avbrudd, fungere, eller være sikker; (iii) At eventuelle feil vil bli rettet, eller at tjenesten vil være fri for virus, ormer, trojanske hester eller annet skadelig innhold; (iv) Nøyaktigheten, påliteligheten, aktualiteten eller fullstendigheten av enhver gjennomgang, anbefaling eller annet materiale publisert eller tilgjengelig på eller gjennom tjenesten eller nettstedet; (v) Tilgjengeligheten for salg, eller påliteligheten eller kvaliteten av entuelle omtalte produkter, beskrevet eller vurdert av brukere eller henvist til via tjenesten; (vi) Noen underforstått garanti som oppstår som følge av kjøp og salg eller handel; og (vii) At tjenesten ikke vil være krenkende.

urlm.no fraskriver seg med dette, og du fraskriver og fritar urlm.no fra, alle forpliktelser, ansvar, rettigheter, krav eller erstatningsretttslige forhold som skyldes eller oppstår i forbindelse med denne avtalen, tjenesten eller programvaren, uansett om de oppstår som følge av uaktsomhet (aktiv, passiv eller tilskrevet) fra urlm.no eller dets tilknyttede selskaper. Hvis du kjøper et produkt eller en tjeneste som er vurdert av en annen bruker av tjenesten eller på annen måte relatert til bruk av tjenesten eller en vurdering, og det oppstår en tvist mellom deg og selgeren, fritar du urlm.no og dets funksjonærer, styremedlemmerr, lisensgivere, ansatte og representanter fra eventuelle krav, fordringer og skader (faktiske og derav følgende) av enhver type, kjent og ukjent, forutsett og uventet, avdekket og ikke avdekket, som skyldes eller på noen måte er forbundet med slike tvister.

Du erkjenner og godtar at programvare eller annet innhold du laster ned eller du på annen måte har fått tilgang til gjennom bruk av tjenesten, skjer etter eget skjønn og på egen risiko, og at du alene vil være ansvarlig for eventuelle skader på datasystemet ditt eller tap av data som er forårsaket av nedlasting av slik programvare og/eller slikt innhold. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av implisitte garantier, så de ovennevnte utelukkelsene gjelder kanskje ikke for deg. Du kan også ha andre juridiske rettigheter, som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

ANSVARSBEGRENSNING Under ingen omstendigheter skal urlm.no, eller noen av dets funksjonærer, styremedlemmer, ansatte, agenter, representanter, informasjonstjenesteleverandører eller lisensgivere holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, straffbare eller andre skader (uansett type handling) som måtte oppstå på bakgrunn av

(i) Bruk av tjenesten av noen person, inkludert, men ikke begrenset til, skade som er forårsaket av avhengighet av, eller eventuelle forsinkelser, unøyaktigheter, feil eller forsømmelser i, informasjon og innhold som er aksessert via tjenesten,

(ii) Enhver bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til, kommunikasjonsbrudd eller annen feil forbundet med overføring eller levering av informasjon som er tilgjengelig via tjenesten, eller

(iii) Noen varer eller tjenester som omtales, kjøpes eller erverves, direkte eller indirekte, via tjenesten, i hvert tilfelle selv om det er informert om muligheten for at slike skader kan oppstå.